Министерство на образованието и науката

Регионален инспекторат по образованието - Габрово

                                        

 


 ВАЖНО!!! Информация на РИО за приема след VІІ клас


 ВАЖНО!!! Писмо във връка с организиране на приема на ученици в I клас за учебната 2016/2017г.


 

Регионален инспекторат по образованието – Габрово е териториална администрация към министъра на образованието и науката за управление и контрол на системата на народната просвета. Създава условия за провеждане на държавната образователна политика на територията на област Габрово. РИО – Габрово е юридическо лице, второстепенен разпоредител с бюджет към министерство на образованието и науката.

Регионален инспекторат по образованието - Габрово се управлява и  представлява от началник. Според разпределението на дейностите администрацията на регионалния инспекторат по образование е обща и специализирана и се организира в отдели:

- Общата администрация e организирана в отдел "Административно - правно, финансово - стопанско и информационно обслужване". Осигурява технически дейността на началника на регионалния инспекторат по образованието, на специализираната администрация, както и дейности по административното обслужване на физически и юридически лица.

- Специализираната администрация  е организирана в отдел "Инспектиране и организационно - методическа дейност". Подпомага и осигурява осъществяването на правомощията на началника на регионалния инспекторат по образованието, като инспектира образователно - възпитателния процес и осъществява организационно - методическата дейност. 

                        

Търсене в сайта

Вход

За директори и администрация, моля въведете име и парола:

2014г., Всички права запазени.
Регионален инспекторат по образованието - Габрово