Министерство на образованието и науката

Регионално управление на образованието - Габрово

                          


Регионално управление на образованието – Габрово е териториална администрация към министъра на образованието и науката за управление и контрол на системата на народната просвета. Създава условия за провеждане на държавната образователна политика на територията на област Габрово. РУО – Габрово е юридическо лице, второстепенен разпоредител с бюджет към министерство на образованието и науката.

Регионално управление на образованието - Габрово се управлява и представлява от началник. Според разпределението на дейностите администрацията на регионалното управление на образование е обща и специализирана и се организира в отдели:

- Общата администрация e организирана в отдел "Административно - правно, финансово - стопанско и информационно обслужване". Осигурява технически дейността на началника на регионалното управление на образованието, на специализираната администрация, както и дейности по административното обслужване на физически и юридически лица.

- Специализираната администрация  е организирана в отдел "Инспектиране и организационно - методическа дейност". Подпомага и осигурява осъществяването на правомощията на началника на РУО, като инспектира образователно - възпитателния процес и осъществява организационно - методическата дейност. 

                        

Търсене в сайта

Вход

За директори и администрация, моля въведете име и парола:

2014г., Всички права запазени.
Регионално управление на образованието - Габрово