Министерство на образованието и науката

Регионален инспекторат по образованието - Габрово

                              

                                
                              Регионален инспекторат по образованието – Габрово
е териториална администрация към министъра на образованието и науката за управление и контрол на системата на народната просвета.
                              Създава условия за провеждане на държавната образователна политика на територията на област Габрово. РИО – Габрово е юридическо лице, второстепенен разпоредител с бюджет към министерство на образованието и науката.
                              Регионален инспекторат по образованието - Габрово се управлява и  представлява от началник.
                           
Според разпределението на дейностите администрацията на регионалния инспекторат по образование е обща и специализирана и се организира в отдели:

                           - Общата администрация e организирана в отдел "Административно - правно, финансово - стопанско и информационно обслужване". Осигурява технически дейността на началника на регионалния инспекторат по образованието, на специализираната администрация, както и дейности по административното обслужване на физически и юридически лица.

                      - Специализираната администрация  е организирана в отдел "Инспектиране и организационно - методическа дейност". Подпомага и осигурява осъществяването на правомощията на началника на регионалния инспекторат по образованието, като инспектира образователно - възпитателния процес и осъществява организационно - методическата дейност.

                         

 

Търсене в сайта

Вход

За директори и администрация, моля въведете име и парола: