Министерство на образованието и науката

Регионално управление на образованието - Габрово

                                         

ВАЖНО!!!

Проверка на резултати от държавни зрелостни изпити 2016г:

http://rezultati.zamaturite.bg

http://zamaturite.bg/rezultati

 

 


 !!! ВАЖНО !!!  

На вниманието на ученици и родители 

На 06.06.2016 г., 07.06.2016 г. и 08.06.2016 г. от 9.00 – 17.30 часа в Регионално управление на образованието - Габрово, ул. “Брянска” 30, ет. 7, учениците, в присъствието на родител /настойник/, имат право да се запознаят с проверените си изпитни работи по български език и литература и по математика.
Не се разрешава изнасяне, копиране или преписване на изпитните работи.
Съгласно чл. 9, ал. 8 от Наредба №11/28.03.2005 г. за приемане на ученици в държавни и в общински училища, оценките от приемните изпити са окончателни.

ПРОВЕРКА РЕЗУЛТАТИ НА САЙТА НА МОН


 ВАЖНО!!! Информация на РУО за приема след VІІ клас


 ВАЖНО!!! Писмо във връка с организиране на приема на ученици в I клас за учебната 2016/2017г.


 

Регионално управление на образованието – Габрово е териториална администрация към министъра на образованието и науката за управление и контрол на системата на народната просвета. Създава условия за провеждане на държавната образователна политика на територията на област Габрово. РУО – Габрово е юридическо лице, второстепенен разпоредител с бюджет към министерство на образованието и науката.

Регионално управление на образованието - Габрово се управлява и представлява от началник. Според разпределението на дейностите администрацията на регионалния инспекторат по образование е обща и специализирана и се организира в отдели:

- Общата администрация e организирана в отдел "Административно - правно, финансово - стопанско и информационно обслужване". Осигурява технически дейността на началника на регионалния инспекторат по образованието, на специализираната администрация, както и дейности по административното обслужване на физически и юридически лица.

- Специализираната администрация  е организирана в отдел "Инспектиране и организационно - методическа дейност". Подпомага и осигурява осъществяването на правомощията на началника на РУО, като инспектира образователно - възпитателния процес и осъществява организационно - методическата дейност. 

                        

Търсене в сайта

Вход

За директори и администрация, моля въведете име и парола:

2014г., Всички права запазени.
Регионален инспекторат по образованието - Габрово