Министерство на образованието и науката

Регионално управление на образованието - Габрово

                          

СЪОБЩЕНИЕ

На вниманието на всички ученици, кандидатстващи по профил "Физическо възпитание и спорт" след завършен VII клас


Уважаеми седмокласници и родители,

От 08.06.2017г. до 14.06.2017г. е разработена пробна страница (https://demo.priem.mon.bg),

на която можете да влезете с вх. № и 10 цифрено/буквен код, с които да пробвате как се подава online заявление. Изрично Ви обръщаме внимание, че това не е реално подаване на заявление.

ВНИМАНИЕ: В 24.00 часа на 14.06.2017г. всички въведени желания ще бъдат изтрити автоматично.

Реалното подаване на заявления за участие в ПЪРВИ етап на класиране започва на 16.06.2017г.


СЪОБЩЕНИЕ

Учениците и родителите вече могат да проверяват резултатите от националните външни оценявания след VII клас по български език и литература и по математика. Проверката става с входящ номер и идентификационен код на адреси:
http://priem.mon.bg
и http://7klas.mon.bg.

Обявяването на резултатите по-рано от определения срок ще осигури на децата и родителите достатъчно време, за да направят избор на училище, профил или на специалност от професия според бала на ученика. Срокът за подаване на заявленията за класиране е от 16 юни до 22 юни 2017 г. включително.

 


 ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОФИЛИ И ПРОФЕСИИ СЛЕД ЗАВЪРШЕН VII КЛАС


КОДОВЕ НА ПАРАЛЕЛКИ ПО ПРОФИЛИ И ПРОФЕСИИ СЛЕД ЗАВЪРШЕН VII КЛАС


 

Регионално управление на образованието – Габрово  е териториална администрация към министъра на образованието и науката за управление и контрол на системата на предучилищното и училищно образование. Осъществява и методическа подкрепа на детските градини, училищата, регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование и центровете за подкрепа на личностното развитие в област Габрово.

РУО – Габрово осъществява методическа подкрепа за изпълнение на насоките на Националния инспекторат по образованието. РУО – Габрово е юридическо лице на бюджетна издръжка към министъра на образованието и науката

Регионално управление на образованието - Габровосе управлява и представлява от началник.

Според разпределението на дейностите администрацията на регионалното управление на образование е обща и специализирана и се организира в отдели:

- Общата администрация e организирана в отдел "Административно - правно, финансово - стопанско и информационно обслужване". Подпомага и технически осигурява дейността на началника на регионалното управление на образованието, на специализираната администрация, както и осъществява дейности по административното обслужване на физически и юридически лица и контрол в рамките на функионалната характеристика по чл.13 от Правилник за устройството и функциите на регионалните управления на образованието.

- Специализираната администрация  е организирана в отдел " Организационно - методическа дейност и контрол". Подпомага дейността на началника на РУО, като организира, подпомага методически и контролира институциите в системата на предучилищното и училищното образование в рамките на функионалната характеристика по чл.14 от Правилник за устройството и функциите на регионалните управления на образованието.

 

                        

 

Търсене в сайта

Вход

За директори и администрация, моля въведете име и парола:

2014г., Всички права запазени.
Регионално управление на образованието - Габрово