Министерство на образованието и науката

Регионално управление на образованието - Габрово

 

 Информация за училищата и код на паралелките с утвърден държавен план-прием в VIII клас на територията на Габровска област за учебната 2017-2018 година - незаети места след II-ро класиране


Информация за училищата и код на паралелките с утвърден държавен план-прием в VIII клас на територията на Габровска област за учебната 2017-2018 година - незаети места след I-во класиране


Информация за приемане на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, от домове за деца, лишени от родителска грижа, и от центровете за настаняване от семеен тип.


Заповед РД №09-1849/27.03.2017г. за съгласуване на Държавни план-прием след завършен VII и VIII клас

Приложение №2 към Заповед РД №09-1849/27.03.2017г. за съгласуване на Държавни план-прием след завършен VIII клас


 Заповед № РД-06-70/27.03.2017г. на Началника на РУО - Габрово за утвърждаване на Държавен план - прием в ІХ клас.


ЗАПОВЕД ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАПОВЕД № РД09-1362/14.09.2016г.


ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ В ДЪРЖАВНИТЕ И В ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА СЛЕД ЗАВЪРШЕН VII КЛАС И СЛЕД ЗАВЪРШЕН VIII КЛАС

Търсене в сайта

Вход

За директори и администрация, моля въведете име и парола:

2014г., Всички права запазени.
Регионално управление на образованието - Габрово